25 MİLYONLUK ARSA SATIŞI VE SORUŞTURMA (1)

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik’te limancılık faaliyetlerinin başlamadığı bir dönemde (1988 yıl) dönemin Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ın GEMSAZ a dönerken 120 dönümlük rahmetli Daniş Ekim’e ait arazi İmar Planı içine alınarak konut alanına alınır.
Bu arazide bulunan bir tepe bölgedeki fabrikalar tarafından düzeltilerek arazi kazanılır.
120 dönümlük imar alanının 60 dönümü yollara ayrılır.
Bu alandaki imar alanları Borusan ve Çimtaş Fabrikaları Daniş Ekim varislerinden satın alınır. 

O yıllarda hikaye böyle başladı.
GEMSAZ bölgesi 1957 yılında kurulan bir kooperatif ile yazlık villalar yapılması için imar bekliyordu. 
Kurulan Kooperatif güzel de bir proje yaptırmıştı. O proje üzerine bir imar projesi Gemlik’te bugüne kadar yapılmadı.
Ama bölgenin imarı yoktu. 
Bu konuda o günlerin ANAP’lı Belediye Başkanı bir adım attı. 
Bu alanın kıyısında olan 120 dönümlük arazi de bu nedenle imara açıldı. 
Borusan ve Çimtaş bitişiğindeki yerlerin başkalarına gitmemesi için arazinin imara açılan bölümünün tamamını satın aldılar.
Ancak, geçen zaman içinde o arazide yapı laşma olmadı. Bu arada, Gemlik ve o bölge nin çevresi sanayileşti. 
Yeni limanlar kuruldu. Limanların kurul ması, nakliyeciliğin gelişmesine ve yerlerin değerlenmesini yol açtı. Bölgeye Serbest Bölge açıldı.
İnşaata açılamayan 60 dönümlük arazinin sahipleri, Borusan ve Çimtaş, Gemlik Bele diyesi’ne başvurarak, bu arazinin ‘Depola ma Tesisi’ olarak plan değişikliği istediler. Yıl 2010 idi.
Fatih Mehmet Güler döneminde plan masrafları Borusan ve Çimtaş tarafından karşılanmak üzere, değişim yapıldı.
Ancak bu kez Bursa Büyükşehir Belediye si İmar Komisyonu dosyayı meclise getir meyerek, Borusan ve Çimtaş’tan yapılan yeni stad için rüşvet gibi bağış adında para lar istendi.
Rahmetli Asım bey buna yanaşmadı. “Biz Gemlik’te çok destek olduk” dedi.
Sürüncemede kalan araziye çözümü yine Gemlik Belediyesi buldu.
İmar Yasasındaki bir maddede, Büyükşe hir Belediye Meclisi, ilçe belediyelerinden gelen teklifleri 3 ay içinde görüşmezse, teklif görüşülmüş ve kabul edilmiş sayılaca ğı hükmüne de dayanılarak, bu alan 1/5000 ölçekli imar planlarına ve Gemlik Belediye si Meclisince kabul edilen 1/1000 ölçekli planlara işlenerek, plan değişikliği kesinleş ti.
Gelelim bundan sonrasına.
Fatih Başkanın amacı, plan değişikliği ile kapanan yollardan kalan 60 dönümlük 5 parsel yol, satılarak Belediyeye gelir elde edilecekti.
Ancak, Başkan Fatih makamından alevere, dalavere ile DÜŞÜRÜLDÜ..
Yerine başkanvekili olan Refik Yılmaz arazi sıkıntısı çekilen ve o günlerde metre karesi bin lira olan 60 dönümlük yolların satışına karar verdi. 
Bunun için İmar Yasası’nın 17.maddesine sığındı. Oysa bu bölgede önce imar uygu laması (İmar kanunu 18.madde) yaptırması gerekiyordu. 
O, encümen kararı ile arsaları artık parsel diye, yan komşuları olan Çimtaş ve Borusan Mannessman ile Borusan Boru’ya  pazarlık usulü sattı. 
Satmadan önce 18 uygulaması yapması konusunda Meclisce uyarıldı. Büyük tartış malar yaşandı. Muhalefet yargıya gidece ğini söyledi. Yılmaz bunları dinlemedi. Hukuk adamıydı ya. İktidarda arkasındaydı.
Artık parsel dedikleri arsaların büyüklüğü şöyleydi:
Devamı yarın....Diğer Yazıları