Belediyenin 5 yıllık stratejik planı

Kadri Güler Profil Resmi
Kadri Güler

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dün Ramada Otel de yapılan “Gemlik Belediyesi’nin stratejik” planı için sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, muhtarlarla biraraya geldi.
Nedir bu Stratejik Plan?
Gemlik Mimarlar Odası Temsilciliğinin açıklamasına göre stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaş mak için yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade eder.” 
      

Sizin anlayacağınız, Gemlik Beledi yesi’nde 5 yıl görevle sınırlı hizmet edecek olan Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri, bu süreçte, neyi, neyle, nasıl yapacağını belirleyecek.
Seçimle işbaşına gelen Sertaslan ve ekibi, seçim çalışmaları sırasında seçmenlere göreve geldiklerinde neler yapacak larını vaad etmişlerdi.
Bunlar halka dağıtıldı, yapılan toplan tılarda anlatıldı.
İşte bu vaadlerin planlamasıdır ve  Stratejik plan.
Bu vaadlerin öncelik sıralaması, bunların mali kaynakları, yapılabilirlikleri, zamanı ve buna sivil toplum kuruluşlarının ekleyeceği yeni önerilerin değerlendirmesidir stratejik plan.
Bugün gazetemizin 3. sayfasında TMMOB Bursa Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin genç yönetiminince kamu oyuna duyurulan istekler, stratejik planlara alınması gerekli önerilerdir.
“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesinde, stratejik plan; üniversiteler, meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.” der.
Kentlerin planlamasında stratejik planlar çok önemlidir.
Bunun için 1/100.000 ölçekli Çevre Planı ile 1/5000 ölçekli planlar ve 1/1000 ölçekli planlar önemlidir.
Bu planlar kentin yapısal dokusunun temel taşlarıdır.
Bu planlara göre kentin dizaynı ortaya çıkar. 
Stratejik planlar ana başlıklarla ele alındığında, sanat kültür, spor, eğitim, yerel yönetimler, yönetimde şeffaflık, katılımcılık, mali kaynaklar ele alınır.
Bunun için biraraya gelinerek, her kesi min görüşü alınarak konu meclise gelir ve görüşülür. Bundan sonra bu stratejik plan doğrultusunda hizmet ürektiler.
Mimarlar Odasının hazırladığı gibi her kurum rapor hazırlamalı ve Belediye yetki lilerine sunmalıdır.
Böylece kenti birlikte yönetme dediğimiz durum ortaya çıkar.
Bu konularda geçmiş belediye baş kanları her dönemde statejik Planlar hazırlarlar ama, uygulamaya gelince uygulama yapılmamıştır.
Yani iş formalitede kalmıştır.
Aslında bugünden yarını planlamadır Stratejik Planlama.
Planlı toplum, planlı ülke ve planlı kentler yaratmak istiyorsak, laf olsun diye değil, uygulanabilir stratejik planlar yapmalıyız.Diğer Yazıları