‘İstihdam Seferberliği 2019’ toplantısı GTSO’nda yapıldı

‘İstihdam Seferberliği 2019’ toplantısı GTSO’nda yapıldı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gem lik Ticaret Borsasının organize ettiği “İstihdam Seferberliği Toplantısı” yapıldı.
Ticaret ve Sanayi Odası Kemal Akıt Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal İnan, AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Özer Matlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Meclis Başkanı Mustafa Doğan, Yönetim Kurulu üyeleri, Esnaf Kefalet Koo peratifi Başkanı Mevlüt Avcı, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Bursa SGK Müdürü Erhan Karaca, İş-Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Gemlik İş-Kur Müdürü Ünver Ünver, Gemlik SGK Müdürü Emin Meral, Meclis Üyeleri, Meslek Komi tesi Üyeleri katıldı. 
"Burası Türkiye Burada İş Var" Sloganı ile 2019 yılında da yeniden hayata ge çen İstihdam Sefer berliği 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cum hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısıyla start aldı.
Cumhurbaşkanı çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisar cıklıoğlu 2 hafta bo yunca yoğun çalışa rak, istihdam teşvik lerini hazırladılar. Toplantının modera törlüğünü Gemlik Kaymakamı Kemal İnan yaptı.Toplantının açılış konuşması GTSO Yönetim Kurulu Baş kanı Paşa Ağdemir, GTSO olarak "Burası Gemlik Burada İş Var"sloganı ile bu kampanyaya gönül den desteklediklerini söyledi. GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, “Bölgesinde 126 adet yerli ve yabancı sanayi tesisi, limanları, serbest bölgesi, zeytini, turizmi ve hizmet sektörleri ile 25.000 insanımıza istihdam sağlıyoruz. Türkiye gümrükler sıralama sında 13 milyar dolar ihracat hacmi ile ikinci sırada yer alan ve cari fazla veren, Bursa’mızın ve Ülkemizin dünyaya açılan kapısı, büyük ekonomik değeri ilçemizin; bu istihdam seferberliğine vereceği destek ile örnek olacağından şüphemiz yoktur.
Değerli Katılımcılar;
Bildiğiniz üzere TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstih dam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Seferber lik 2019 kapsamında iş dünyamıza, giri şimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Bu teşvik lerden Nisan ayı sonuna kadar sağlaya cağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfırdır.
2.021 TL ücret ,  1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebin den sıfır maliyetle yeni bir işsiz karde şimizi işe almış olacak.” dedi.
Ağdemir, 9 ay boyun ca devletin sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edeceğini, aylık 1.113 lirayı devletin karşılayacağını söyledi. 
“Biz işverenler olarak sadece çalıştırdı ğımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.Buradan iş dünya sına çağrıda bulunu yoruz. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.” diyen Ağdemir, “Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğu nu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışan larının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalış ma Ödeneği kapsa mında İşsizlik Sigorta sı Fonu’ndan ödeni yor. Yani burada dev letimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Aklınıza takılan bir konu olursa, odamıza ve de borsamıza ulaşabilirsiniz. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konu sunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. Kendilerinden ekstra hassasiyet bekli yoruz. 2017 yılındaki istihdam seferberli ğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağla dık. Kamu-özel sektör el ele verdimi üstesinden geleme yeceği sorun yoktur!
Buradan tüm iş dünyamıza ve işve renlere de çağrıda bulunuyoruz.Sizler vasıtasıyla işverenimize sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkı
nız olsun,Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var diyoruz.Katılımınızdan dolayı Odamız ve Borsamız  adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız." dedi.
Basın bildirisinin ardından ilgili kurumlar teşvik paketi ile ilgili detaylı   bilgilen dirmeleri SGK Müdürü Erhan Karaca, İş-Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen yaptılar. Dinleyicilerin sorularının cevaplan masından sonra toplantı sona erdi.
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.