Emekliler seyyanen zam istiyor

Emekliler seyyanen zam istiyor

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Toplantısın da, emeklilerin sorunları bir kez daha masaya yatırıldı.
7 Ekim 2019 tarihinde TÜED Narlı Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde yapılan Başkanlar toplantısına katılan TÜDET Gemlik Şube Başkanı Ömer Şimşek gazetemize yaptığı açıklamada, Ülkemizin ve emekli lerimizin gündemindeki sorunlara çözüm bulunması için değerlen dirmeler yapıldığını ve özellikle de hayat pahalılığının giderek artması karşısında, emeklilerin aylıkları nın değer kaybettiği söyledi.
Şimşek sonuçları şöyle açıkladı: 
• TÜİK tarafından açıklanan altı aylık tüfe artışlarıyla emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamlar, emeklileri koruyan bir seçenek olarak görülmediğinden, yetersiz kalan emekli aylıkla rına seyyanen zamlar yapılmalıdır. Tüfe’ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı Kanunun 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir.
• 2000 sonrasında emekli olanları mağ dur eden ve aylıkları düşüren, “emekli aylığı hesaplama karma sistemi”, aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesap lama sistemi değiş tirilmeli, çalışılan dönemler için “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir. Mevcut sistem, emekli aylıkları arasındaki makası açmaktadır. Özelikle, 2017 yılı ve sonra sında bağlanan emekli aylıkları, 1000 TL’nin altında kaldığından dolayı, 100 bini aşan emekli lerimizin aylıklarına çözüm getirilmelidir. Bu nedenle, sigortalı çalışılan süre uzadık ça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli getirilmelidir. 2019 Şubat itibariyle, ek ödeme dahil aylık ödeme sinin 1000 lira olarak ödenmesi, tam bir çözüm olmadığından, emek lilerimizin harcama ları esas alınarak, insanca yaşamaya yetecek aylıklar ödenmelidir.
• Emekli aylıkların da norm ve standart birliğinin sağlanma sı için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı Yüzde 70 olarak belirlenmelidir. 
• Karma sisteme göre bağlanan emek li aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıy la, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara, eşit aylık ödenmesi için İNTİBAK yapılmalıdır. Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da, aynı kriterler uygulan malıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır.
• Emeklilerimiz, harcamalarıyla vergi ödeyen bir kesimdir. Vergi iadesinin ye rine getirilen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdeleri, KDV ve ÖTV oranları esas alınarak, Yüzde 8-9 oranlarına yükseltilmelidir.
• Emeklilerimizin ödemiş oldukları katkı payları, emekli lerimizin ödeme gücünü aşmıştır. Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık pri mi ödeyen emeklile rimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalıdır.
• Evi olmayan emeklilerimizin TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması için, emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan yüzde 50’ye yükseltilmelidir. Derneğimizin altın projesi olarak gündeme gelen ve emek lilerimizin konut sahibi olmasını öngören projeler konusunda, TOKİ üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmelidir.
• Emeklilerimize ikramiye ve promosyon ödenme sinde emeği geçenlere teşekkür edi yoruz. Ancak, günü müzde yetersiz kalan bu ödemelerin artışını öngören bir güncelleme yapıl malı ve bu ödemeler hakkaniyetli bir artış sistemine endeks lenmelidir.”Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.