Gemlik İşkur’a 6 ayda 11 bin 553 kişi başvurdu

Gemlik İşkur’a 6 ayda 11 bin 553 kişi başvurdu

Gemlik Çalışma ve İş Kurumu Hizmet Merkezi’nden gazetemize gönderilen basın bülteninde, “2019 yıllık planlamalar çerçevesinde yılın ilk yarısında yapılan çalışmalarımızda Gemlik Çalışma ve İş Kurumu olarak sahada hizmet sunumu veri lirken gerek iş ara yanları gerekse işverenleri özenle dinleyerek çalışma koşulla rını, işveren taleplerini kendi görüş ve önerilerimizle birlikte Üst Yönetime sunuldu.” denildi.  
Açıklamaya şöyle devam edildi: “2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde Gemlik Çalışma ve İş Kurumu Hizmet Merkezi’ne 11.553 kişi başvurmuştur. Hizmet Merkezi mize kayıtlı işgücü sayısı 19.090’dır. Açık iş sayısı 4.471 olarak gerçekleş miştir. Bu yıl top lum yararına programlar hariç 2.936 kişinin bu açık işle re yerleştirilmesi sağlanmıştır. 
İş hayatına ilk kez atılacak kişilerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygula mayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlan ması amacıyla işbaşı eğitim prog ramları düzenlen miştir. İlçe genelin de 122 işbaşı eğitim programı düzenlenerek 694 katılım cının bu programlardan yararlanması sağlanmıştır. Bu katılımcıların en az %50’si program uygulayan işverenlerce istihdam edil mektedir. Her yıl ulusal düzeyde yapılan işgücü piya sası talep araştır ması sonuçlarına göre İşgücü piyasasının ihtiyaç duydu ğu işgücü talepleri belirlenmiştir. Bu talepler doğrultu sunda nitelikli işgücünün yetiştiri lebilmesi amacıyla meslek edindirme, meslek değiştirme, meslek geliştirme eğitimlerini kapsa yan Mesleki Eğitim kursları açılmıştır. 2019 yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 12 adet mesleki eğitim kursu düzenlenmiş olup bu kurslardan 270 kursiyer fayda lanmıştır. Ayrıca işletme kurmayı planlayanlarakendi işlerini kurmalarını ve eğitimler sonra sında KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik des teklerden yararlan malarını sağlamak amacıyla 7 adet Uygulamalı Girişim cilik Eğitimi düzenlenmiştir. Bu program sayesinde 150 kişiye kendiişlerini kurmaları halinde destek alma imkânı sağlanmıştır. 
Kurum hizmetleri hakkında bilgi vermek ve işverenlerin işgücü taleplerini almak için İş ve Meslek Danışman larınca 1.850 işyeri ziyareti gerçekleş tirilmiştir. İş ve meslek danışmanlı ğının bir ayağını oluşturan meslek danışmanlığı kapsamında ise 37 okul ziyaret edilmiş tir. Müdürlüğümüze iş aramak, meslek edinmek ya da bilgi edinmek amacıyla gelen 17.683 danışanla bireysel görüşme yapılarak ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olunmuştur. İlk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizle re, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesle ğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapıla rak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanı malarına yardımcı olmak amacıyla 4.413 katılımcının katıldığı 133 gruba “İş Arama Becerileri Eğitimi” ve “Kurum Hizmetlerinin Tanıtımı” konularında seminerler verilmiştir.
2019 yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Gemlik, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde işveren toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılar kapsa mında işverenle rimize istihdam teşvikleri, kısa çalış ma programı ve aktif işgücü prog ramları anlatılmıştır.
“İŞKUR Kampüste”’ teması ile Orhanga zi Meslek Yüksek Okulunda öğrencile rimizin iş hayatı ile ilgili bilgi sahibi olabilmeleri ama cıyla etkinlik düzen lenmiştir. Genel Müdürlüğü müzün Hizmet Merkezimizi ziyaretlerinde Gemlik iş çevresi ziyaret edilerek Gemlik Çalış ma ve İş Kurumunun hizmet sunum yeterliliği analiz edilmiştir. Bu çerçevede Gemlik ilçemizin sanayi durumunda ve potansiyel iş olanakla rında tespit edilen artış nedeniyle yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğu değerlendirilmiş ve bu çerçevede yeni bir hizmet binasının inşası için ilgili Kurumlardan arsa tahsisi istenmiştir. Hizmet bölgemizin geniş bir alana yayılması nedeniyle (Gemlik-Orhangazi-İznik) bir hizmet aracı onayı daha istenmiş olup Türki ye İş Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA tarafından bu tale bimiz anında karşı lık bulmuş ve Gemlik İŞKUR’un ihti yaçlarının gideril mesi için çalışma lar ivedi bir şekilde başlatılmıştır. Gemlik-Orhangazi-İznik adına kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. İşverenlerimiz maliyet artışlarına rağmen “ülkem için istihdamda bende varım” anlayışını benimsemişlerdir. İstihdamda geçtiğimiz yıllara nazaran azalış olsa da mevcut durum muhafaza edilerek duruş gösterilmiş tir.  2019 yılı Ekim ayı içerisinde kesim leri bir araya getirmek amacıyla planlanan İstihdam Buluşması etkinliği Gemlik İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Ünver ÜNVER tarafından 200’e yakın işyeri ziyaretinde yapılan tespitlere göre bu yıl için kesimlere çok faydalı olma yacağı kanaatiyle yapılmayacaktır. Düzenlenen istihdam buluşması etkinliği revize 
edilerek yerine Gemlik ve Orhangazi ilçelerimizde bulunan Meslek Yüksek Okullarında “kari yer günleri” yapılması planlan maktadır. 2019 yılında yayınlanan Sosyal Yardım Yararlanıc ılarının İstihdama Yönlendirilme İşlemleri Genelgesi gereğince bundan sonra uygulanacak Toplum Yararına Programlarından yararlanacak katılımcılar, sosyal yardım yararlanıcıları öncelikli olmak üzere İŞKUR tarafından seçilecektir.”Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.