Meclisin gündeminde yine sosyal konutlar vardı

Meclisin gündeminde yine sosyal konutlar vardı

Gemlik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı ilk oturumu yine eski Belediye Başkanı Refik Yıl maz döneminde yaptırılan Sosyal Konutlar damga sını vurdu.
Pazartesi günü saat 17.oo de Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet binasın da toplanan Gemlik Belediye Mecli si, Bursa Büyükşe hir Belediye Başka nı Alinur Aktaş’ın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı ziyaret etmesi 
nedeniyle geç başladı.
Toplantıya Sertas lan ve Başkan Yardımcıları ile AKPli Meclis üyeleri geç katıldı. Meclis birinci Başkan Yardımcısı CHP’li Emir Birgün toplantıyı başlattı. Gündemde bulunan maddelerin görüşülmesine başlandı. Teklifle rin okunarak ilgili komisyonlara hava lesinden sonra bir önceki toplantıda komisyonlara gönderilen ve komisyonlardan gelen raporların görüşül mesine başlandı.
Yeni Devlet Hastanesi’ne giden yolun gidiş ve dönüş olarak düzenlenmesi için çalışmaların başla tılması mecliste kabul edildi. Bu arada söz alan MHP meclis üyesi Mahmut Solaksubaşı, Gemlik’in trafik sorunun bütün olarak gözden geçirilmesi gerektiğini, her yerde sıkıntı bulunduğuna dikkat çekti. Solaksubaşı, “Gemlik’in girişinin biran önce açıl ması lazım. Köprü girişinden ilçeye giriliyor. Allah korusun bir kaza olması halinde başıma ne geleceği belli değil bir an evvel bütün yolları gözden geçirerek çalışma başlatıl malıdır.” dedi.
Daha sonra Umurbey Mahallesi eski belediye başkanlarından Merhum Pars Dönmez ve Mete Okay’ın isimlerinin Halide Edip Adıvar Caddesi civarına verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin bir diğer maddesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Meyda nının daha etkin kullanılması için burada bulunan beton sahnenin yıkılması komisyonca uygun görüldü. Yeni yapılacak projelerle alanın daha kullanışlı hale getirilmesi oybirliği ile kabul edildi.Gündemin 4. maddesinde bulunan Kuzey İmar planları olarak bilinen yerlere cadde ve sokak adlarının verilmesi konusun da komisyonun ek süre istemesi de meclis üyelerince uygun görüldü.
Gündemin bir diğer maddesi ise kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile ilgili komisyo nun 6 Mayıs tarihli müşterek raporu ele alındı. Rapor konusunda bilgi veren Hukuk Komisyonu üyesi CHP li Mert Dimili, konunun imar ve hukuk komisyonunun ortak çalış ması olarak hazır landığını, Büyük şehir Belediyesinin yetkisi alanında olan kentsel dönüşüm ve gelişim alanları olan yerlerin toplu konut işine girmeden önce Büyükşehirden bu konuda yetki alınması gerektiği halde bu yetkinin alınmadı ğını konunun 2015 yılından beri eski belediye başkanı tarafından meclise getirilmediğini söyledi. Bu neden le geçen sürede kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile ilgili bir çalış manın yapılmadı ğını hatırlattı. Büyükşehir Bele diye Meclisinin 2018 yılında kentsel dönüşüm ve gelişim alanı yapma konusunda belediye başkanına yetki verdiğini, ancak başkanın bu yetkiyi kullanma dığını, CHP lilerin her meclis toplantı sında eski başkana hatırlattıklarını söyledi. 
Dimili, “Yıllardır bekleyen bir konu yu komisyonumuz ele alarak, çözmek için çalışma başlat mıştır. Komisyonumuz kentsel dönü şüm alanlarının yerlerini belirlemek, belirlenecek yerler konusunda proje yapılması konusunda bele diye başkanına yetki verilmesiyle bu sorunu çözece ğiz.” dedi. 
Daha sonra söz alan MHP Grup Sözcüsü Osman Durdu, sosyal konutların yapımı ve imalatı ile ilgili Büyükşehir Beledi yesinin sorumlu olduğunu, konut ların yapıldığını ancak yetkinin sonradan alındığı nı belirterek, şöyle devam etti: 
“Yapılan imalat var mı var. Satılan daire var mı. Bu imalatlar Gemlik Belediyesi bütçesi ile mi yapıldı. Evet.
Bu konuda yetkili olan Büyükşehir Belediyesi mi evet. Yarın Büyükşehir Belediyesi derse ki ben size verdiğim yetkileri geri alıyo rum. Yasa bu yetki yi Büyükşehire vermiş. Diyebilir demeyebilir de. O zaman ne olacak?”
Durdu’nun bu konuşması uzun süren tartışmalara neden oldu. Bu arada, Belediye Başkanı ve yardım cıları, AKP li üyeler salona girerek, meclis üyelerine ayrılan sıralara oturdular ve oturumu izlediler. AKP Grup sözcüsü Ercan Barutçuoğ lu, Bursa Büyük şehir Belediye Baş kanı Alinur Ak taş’ın meclis üye lerine selamlarını iletirken, kendilerinin mutlaka bir meclis toplantısına katılacağını duyur du. Barutçuoğlu, bu toplantıda Aktaş’ın Gemlik ile ilgili projelerini meclis üyelerine tanıtacağını bildir di. Barutçuoğlu, Aktaş’ın Gemlik Belediye Başkanını ziyaretinin yararlı olduğunu, Gemlik’in sorunlarının kendisine iletildiğini söyledi. 

TARTIŞMA BAŞLADI 


Barutçuoğlu’nun konuşması sırasın da Osman Durdu’nun sorusu tartış maya neden oldu. Cihatlı Mahallesi’n de yapılan sosyal konutlar konusun da kamuoyuna net bilgi verilmesini isteyen Barutçu oğlu, yaptıkları araştırmada inşaatı devam eden sosyal konutların 360 tanesinin tamam landığını, bilgilerin net ve doğru olarak açıklanma sında fayda olduğunu söyledi. 
Mahmut Solaksubaşı, söz alarak “Meclis bu konuda ne yapacak. Bu konuda bir bilgilendirme grubu kuracak mıyız. Bu işi yapan belediyelerden birini getirecekmiyiz. Bu konuda MHP olarak 3 ayrı proje hazırladık. Eski başkan gündeme bile almadı.” dedi
Daha sonra, konu ile ilgili söz alan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kentsel dönüşüm ve geli şim alanlarının belediye meclisine gelişiyle 3 yıl 8 ay geçtiğini, bu tarih te muhtemelen Gemport hisselerinin satılmadığı, köy tüzel kişilikleri nin yeni kalktığını, meranın araziye dönüşmesi ise yeni yeni olduğu nu, ancak bugün itibariyle olan olmuş diyerek şöyle konuştu. 
“Biz, bu sosyal konutların telafisi ne kadar mümkün se onu yapmaya çalışacağız. Bu nedenle mecliste komisyon oluştur duk. Konuşmada 360 konut sözü geçti. Bu alacak borç hikayesine dayandırılarak söyleniyorsa bitmiş olan 360 adet konut satılmış dairedir zaten. 49 adeti peşin 310 tanesi peşinatı alınmış, taksitleri ödenmemiş. Bu paralarda belediye nin kasasına gir miştir. O para yok. Bunları AKP ye muhalefet geliştir mek adına konuş malar yapmıyoruz. Şunu anlatamadı galiba insanlara Gemlik Belediye sinin bugün karşı karşıya bulunduğu borç durumu var. 101 milyon türk lirası. Borusan ile ittilaflı olan para durumu da var. Bunu da üzerine koyduğumuzda 136 milyon liraya çıkıyor. Ama diyorlar ki belediyenin alacağı var. Vallahi yok. Bugüne kadar emlak vergisi ile ilgili diğerleri ile ilgili tahsilatları yapmamışlar. Derdimiz başarısız bir dönem yaratmak değil. Bunu AKP de gördü. Eski başkanı aday yapmadı. Bu sorun benim problemim değil, Gemlik’in problemi. Bunu birlikte beraber çözmek zorunda yız. Bunu çözeceğiz” dedi. 
Konuşmaların sonunda Sertaslan kürsüye geçerek meclisi kendisi yönetti. Önergelerin görüşülmesinden sonra oturuma son verildi. 
Yorum Yap

0 Yorum

Henüz hiç yorum yapılmamış.